Política de privadesa

El nostre objectiu és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què SERRAISCLENCS recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web – https://www.serraisclencs.cat (d’ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a SERRAISCLENCS per altres mitjans.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a SERRAISCLENCS.

En omplir qualsevol formulari de la pàgina web corporativa i fer clic a la casella “He llegit la política de privacitat” o similar, l’usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s’indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre altres informacions, donant-se així compliment al deure d’informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.

En aquells casos en què en la pàgina web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar a la casella “Accepto” o similar, o marcar la casella de selecció (check box), l’usuari dóna el consentiment inequívoc i explícit per al tractament de dades en qüestió.

El responsable del tractament de les seves dades és:

 • Identitat: Associació Serraisclenca, G44972172
 • Adreça: C/ Esglèsia, 4, Serra de Daró 17133
 • Direcció electrònica: info@serraisclencs.cat

Tractament de les DADES recollides a través del WEB

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERRAISCLENCS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i, si escau, enviar-los informació sobre els nostres productes o serveis, així com els nostres butlletins.

No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

Durant quin temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o mentre duri la relació comercial, sempre respectant els terminis de prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Consentiment de l’interessat (marcant la casella de selecció o check box): Atendre la seva sol·licitud i, si escau, enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERRAISCLENCS provenen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o a l’orientació sexual d’una persona física).


Tractament de DADES per a la SELECCIÓ del PERSONAL

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERRAISCLENCS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de dur a terme els processos de selecció de personal.

No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant dos anys, llevat que l’interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Consentiment de l’interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERRAISCLENCS provenen del propi interessat o del seu representant legal.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Dades professionals i acadèmiques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o a l’orientació sexual d’una persona física).


Tractament de DADES de CLIENTS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SERRAISCLENCS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat principal de prestar-los els serveis sol·licitats, així com per dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal derivada d’aquests serveis o venda de producte, i, si s’escau, per enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades basades en les dades proporcionades.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i durant el temps que duri la relació comercial, sempre respectant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Execució d’un contracte: Prestar els serveis sol·licitats Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals. Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents, si escau.
 • Transferències de dades a tercers països No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SERRAISCLENCS provenen del propi interessat o del seu representant legal.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial
 • Informació bancària, si escau

Drets de l’interessat

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERRAISCLENCS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir (art. 15 RGPD) a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació (art. 16 RGPD) de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (art. 17 RGPD) quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació (Art. 18 RGPD) del tractament de les seves dades, en què cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament (art. 21 RGPD) de les seves dades. En aquest cas, SERRAISCLENCS, S.L. deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat (art. 20 RGPD) de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment (art. 7 RGPD) en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercir els seus drets dirigint-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del Responsable, acompanyant la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a l’exercici/sol·licitud de drets, els pot trobar al web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#section1

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent accedint a la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid):

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/queSede.jsf


Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web de SERRAISCLENCS i, en general, aquelles que la empresa sol·liciti per a la prestació del servei/venda de producte, són, amb caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit es especifici el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten amb exactitud, és possible que no es puguin atendre correctament les sol·licituds.

En cas que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, exemptant a SERRAISCLENCS de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.


Mesures de seguretat

Les dades personals seran tractades de manera lícita, leial i transparent en relació amb l’interessat (“licitud, lleialtat i transparència”); recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats; adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, mantenides de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals (respectant els terminis de prescripció de responsabilitats); tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

Seguim uns estrictes criteris de selecció de proveïdors de serveis amb accés a dades personals, tot això per a donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, així com formalitzar amb ells el corresponent contracte d’encarregat del tractament (art. 28 RGPD), mitjançant el qual se’ls imposarà, entre d’altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades; tractar les dades seguint les nostres instruccions; i suprimir o tornar-nos les dades un cop finalitzi la prestació dels serveis.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt